ASUS ROG GL502VY - การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

11

ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก

(ถ้าทำาได้) ก่อนทำาความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ใช้ฟองน้ำาเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด

ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด

ผสมน้ำาอุ่นเล็กน้อย

เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว

ฝน หรือความชื้น

อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC

สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว