ASUS ROG GL502VY - Označenie CE

background image

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č.

2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o

nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu

a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a

vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

background image

102

notebooku Elektronická príručka

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové

spojenia vo Francúzsku

Niektaleboé časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhalebošie

maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo

na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre

predbežného oprávnenia, ktaleboú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom

maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz.

Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW